Algemene voorwaarden | Healthy Mom Aan Huis

Algemene voorwaarden

Identiteit

Healthy Mom
KVK Nr. 67902774
BTW Nr. 110459726B01
Louise Julianalaan 8
5371EP
Ravenstein
info@healthymomaanhuis.nl

 1. Definities

  1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
  1.2.Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
  1.3 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
  1.4 Klant: de wederpartij van Healthy Mom met wie Healthy Mom een Overeenkomst aangaat.
  1.5 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
  1.6 Partijen: Healthy Mom en Klant gezamenlijk.
  1.7 Healthy Mom: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
  1.8 Website: de website van Healthy Mom, te vinden onder de URL: www.healthymomaanhuis.nl
  1.9 Product: zaken, welke Healthy Mom op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

 2. Toepasselijkheid

  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Bij ontevredenheid over een maaltijd of een ingrediënt, of snack of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via info@healthymomaanhuis.nl binnen zeven (7) dagen na de datum waarop de maaltijd is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van de maaltijd/het ingrediënt bieden, of voorzien van een tegoed dat automatisch wordt toegepast in het abonnement.
  2.2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Totstandkoming Overeenkomst

  3.1.De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijwillig aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Healthy Mom, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooid
  3.2 Aangezien de Overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft,  is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel de Klant alsmede Healthy Mom. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 15 dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst;  aanpassen van de bestelling van het Product.
  3.3 Healthy Mom garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Healthy Mom hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
  3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Healthy Mom er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Healthy Mom mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
  3.5 Healthy Mom behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
  3.6 Healthy Mom levert producten in Nederland.

 4. Prijzen en betaling

  4.1 Healthy Mom is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
  4.2 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.healthymomaanhuis.nl.
  4.3 Healthy Mom heeft Molly bevoegdheid gegeven om iDEAL transacties te verwerken.
  4.4 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.

 5. Leveringstermijn

  5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings e-mails zijn indicatief.
  5.2 Maximaal 48 uur voor bezorging van de maaltijden en/of snacks mag vanuit beide partijen via de mail een verzoek gedaan om de bezorgdatum te verzetten. 
  5.3. Als de klant niet thuis is bij de bezorging, dan worden de maaltijden aan de deur gehangen of afgegeven aan de buren. Healthy Mom aan Huis is dan niet verantwoordelijk voor het vers blijven en houdbaarheid van de maaltijden
  5.4 Healthy Mom zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen voor zover mogelijk.
  5.5 Indien Healthy Mom niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Healthy Mom heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing

 6. Reclameren
  6.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Healthy Mom. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar Healthy Mom. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

 7. 6.1.1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Healthy Mom binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
  6.1.2. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt; Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
  6.2 Indien na onderzoek van Healthy Mom blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Healthy Mom met Klant in overleg treden.
  6.3 Indien na onderzoek van Healthy Mom blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
  6.3.1. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product worden geleverd op een van de maandelijkse aflevermomenten, welke schikt voor de Klant
  6.3.2. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

 8. Verwerking persoonsgegevens

  7.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
  7.1.1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
  7.1.2. de Klant te informeren over de leveringen
  7.1.3. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Healthy Mom.
  7.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van Healthy Mom en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Healthy Mom deze uitingen sturen.
  7.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Healthy Mom aan te passen bij onjuistheden.
  7.4 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Healthy Mom mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Healthy Mom. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties, zonder dat hiervoor kosten gelden, anders dan transmissiekosten overeenkomstig met de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (e-mail reclame). Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum of in het privacybeleid.

 9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

  8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  8.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Healthy Mom, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Healthy Mom zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 10. Overige bepalingen

  9.1 Healthy Mom is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
  9.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Healthy Mom inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 11. Dataprivacy

  Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Healthy Mom kan uw e-mailadres, dat wij van u hebben verkregen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten, alsmede direct marketing, in aanvulling op het contract verwerken in het kader van wettelijke voorschriften en om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen rond Healthy Mom. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties zonder andere kosten dan de transmissiekosten onder de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (direct mail-advertenties). Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum of in het privacybeleid

Scroll naar top